27.10.2023

Туберкулез – өкпе аарыы

Өкпе туберкулезу дээрге, өкпеге хуулар шинчилиг тускай өскерилгелер тыптып келир халдавырлыг шинчилиг аарыг.

Өкпе туберкулезу дээрге, өкпеге хуулар шинчилиг тускай өскерилгелер тыптып келир халдавырлыг шинчилиг аарыг. Ук аарыгны туберкулез палочказы дээр туберкулезтуң микобактериязы болдурар. Ол агаар, чөдүл-биле, чугаа үезинде, азырып-бышкырганда дамчыыр.

Өкпе туберкулезунуң инкубация үези

Кох палочказы организмче кире берген үеден тура, кажан кижиде аарыгның баштайгы демдектери эгелеп турда, инкубация дээр, тодаргайлаарга, аарыгның билдиртпес үези, сайзырап эгелээр.

Кижи бүрүзүнде ол аңгы-аңгы үелиг кезектерлиг болур, ынчалзажок, 3 айдан эвээш эвес болгаш бир чылдан хөй эвес болур. Ол үеде болза, кажан бактерия инкубация үезиниң чадазындан үнүп турда, анаа ОРВИ шынарлары ышкаш кылдыр хүлээп ап болур.

Инкубация үезинде дараазында чүүлдер болуп эртер: шупту микобактериялар, тыныш органнарынче кире бергеш, иммунитеттиң халдаашкыннарынга алзыр. Бир эвес, ол бодунуң хүлээлгезин эки күүседип шыдаптар болза, олар өлүп калырлар. Ынчангаш аарыг улаштыр сайзыравас. Бир эвес, кандыг-бир чылдагаан-биле иммуннуг система ойталаар болза, микобактерия улаштыр тыныш органнары-биле “аян-чоруун” уламчылаар, ханче сиңип кире бергеш, өкпеже хуулуушкунну эгелеп, кире бээр. Инкубация үезиниң соонда, аарыгның эге шынарлары көстүп эгелээр.

Чугула чүүл – ол үеде аарыг кижи өске улуска халдавырлыг болбас. Манту проба зы “казыыр” харыылыг болур, а ол аарыгны эрте тодарадырынга чугула бергедээшкинни болдурар.

Өкпе туберкулезунуң эге демдектери:

Бодунуң кадыынга кончуг кичээнгейлиг болуру болгаш, өкпе туберкулезунуң эге демдектерин эрттирбези-биле, организмде бичии-даа өскерилгелерже кичээнгейни салыры чугула. Ол дээрге эргежок чугула, чүге дизе аарыг болганчок бодун илереттирбес база чүгле флюорография эрткен соонда, тодарадаттынып болур.

Кижини дараазында демдектер кичээндирер ужурлуг:

- Удаа-дараа болгаш чылдагаан чок баш дескиниишкини.
- Хөөнзүргей болгаш суларгай байдал.
- Уйгу чурумунуң үрелгени база дүнеки үеде эмин эрттир деридери.
- Эът-кештиң ак-тос өңнүү.
- Долбан чаактар.
- Ижин-шөйүндү-биле холбашпаан аппетит чогу.
- Мага-боттуң 37°C градустан көвүдевес субфебрильдиг температуразы.

Материалды интернет четкизинден очулдурган.

#ПротивотуберкулезныйДиспансерТыва
#туберкулезизлечим
#проходитефлюорографию
#здоровье

Последние новости

Минюст опубликовал план проведения проверок НКО на 2024 год

Фото: правовой ресурсный центр "Третий сектор" На официальном сайте Минюст России опубликован план проведения проверок некоммерческих организаций на 2024 год.

В День Героев Отечества в Туве состоялась церемония возложения цветов

Сегодня, в День Героев Отечества, на площади Победы состоялась церемония возложения цветов с участием членов Правительства Республики Тыва, депутатов и сотрудников Аппарата Верховного Хурала,

МЧС Тувы предупреждает о понижении температуры ночью до -45°С

10 декабря по республике ожидается морозная погода, температура воздуха ночью местами может опуститься до минус 40-45 градусов, днем до минус 31.

Card image

Как найти и использовать действующие промокоды для скидок

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *